Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 oktober 2019

FactSheet voor artikel “Lisse, Let op de echte afvalrekening”

Uit het stuk

“Elke Lisser gaat €20-€30 meer betalen per jaar als er niet per vuilniszak betaald wordt”

Inschatting afvalstoffenheffing bij €0 per tik: € 249,17 (eenpersoonshuishouden) / € 333,83 (meerpersoonshuishouden).

Met 1,91 per tik, kostendekkend: € 229,09 / € 306,92. Zie de tabel op pagina 30 van de evaluatie:Ga naar evaluatie

Bovendien gaat dit er vanuit dat er evenveel zakken ingeleverd worden zonder, als mét de financiële prikkel. En gelijkblijvende kosten voor de verwerking van restafval. Terwijl alleen al de BTW over restafval tussen 2015 en 2017 met ruim €100.000 gestegen is voor de gemeente. En het niet ondenkbeeldig is dat de kosten de komende jaren gaan stijgen, wellicht zelfs verdubbelen (evaluatie p.25)

“het huidige systeem (diftar) is de meest effectieve inzamelstrategie, zowel qua kosten als qua hoeveelheid restafval”

p.28 onder kopje Overall in de evaluatie Ga naar evaluatie

“Diftar leidde tot €900.000 tekort. Dit werd veroorzaakt door verkeerde schattingen, miscommunicatie en tegenvallende marktprijzen voor afval”

Dit blijkt uit technische vragen die de fractie stelde aan de wethouder en ambtenaren, en dit is door de wethouder herhaald in de commissievergadering van 10 oktober:Ga naar verslag

Argumenten andere fracties om te stoppen met diftar (betalen per zak):

“Ander afval, zoals plastic en GFT, wordt enorm vervuild door het huidige systeem”

  • PMD (= plastic, metaald en drankkarton): 2% voor 12 gemeenten vervuild, niet te herleiden door welke gemeente(n).
  • GFT (= groente, fruit- en tuinafval): 2,5% in 2017 en ruim 4% in 2018. Dit is een landelijke trend. Verwerkers noemen percentages verontreiniging in het ingezamelde gft-afval van 3 tot 15 procent.
  • Glas: geen vervuiling
  • Papier: geen vervuiling bekend
  • Textiel: in 2018 is bijna 30% vervuild (42 ton). In 2017 was er 49 ton vervuild.

Bron: pagina 11 van de evaluatie Ga naar evaluatie

“Er wordt heel veel afval naast de containers gedumpt”

Er zijn geen cijfers bekend van afvaldumping voor 2017, dus voor invoering van het nieuwe systeem (diftar). In 2017, toen het nieuwe systeem geïntroduceerd werd, was er minder dumping dan in 2018.

Zwerfafval is aantoonbaar niet veel toegenomen. De hoeveelheid zwerfafval krijgt rapportcijfer 7,6 in 2018. Er zijn metingen gedaan in 2016, 2017 en eind 2018. Eind 2018 is de hoeveelheid zwerfafval iets toegenomen. Dit zijn vooral sigarettenpeuken, glas en grofvuil. Glas en demontabel grofvuil kan zonder extra kosten worden aangeboden, dus dat hoeft geen verband te hebben met het diftar systeem.

Bron: pagina 14 van de evaluatie Ga naar evaluatie

Zie ook de drie metingen van zwerfafval: Ga naar evaluatie

“Minimaal een derde van de Lissers levert zijn restafval bewust niet in”

De vraag in de enquete was:
Komt het bij u weleens voor dat u het restafval….?


Meerdere antwoorden mogelijk

 • In de rolcontainer voor PMD, papier of GFT gooit
 • Meeneemt naar het werk om het daar weg te gooien
 • In een openbare vuilnisbak gooit
 • In een container bij een bedrijf gooit, bijvoorbeeld bij een benzinestation
 • Meeneemt naar familie of vrienden
 • Naar een andere plek brengt, namelijk….

Hierop gaf een derde van de ondervraagden aan dat dit weleens gebeurt. Het merendeel van het ontwijkgedrag bestaat uit het meenemen van restafval naar het werk of naar vrienden of familie buiten Lisse. 10% van de inwoners geeft aan restafval bij het pmd of gft te gooien en nog eens 10% gooit restafval in een openbare prullenbak.

Er wordt nergens genoemd dat dit bewust wordt gedaan. Ook is niet bekend hoeveel afval er niet correct wordt ingeleverd. Daarmee kun je niet concluderen dat diftar massaal leidt tot bewuste ontduiking van het inleveren van restafval.

“Zonder diftar leveren we ook genoeg afval gescheiden in”

Dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Feiten zijn wel:

 • Van oktober tot en met december 2016 hadden we ook een systeem zonder de betaling per vuilniszak. Op basis van wat er toen ingeleverd is, zou het jaarlijks gemiddelde op 30-40 zakken uitkomen. Toen de betaling werd ingevoerd in 2017, bleken we nog maar 13 zakken gemiddeld in te leveren.
 • Oostzaan had eerst diftar en heeft dat toen afgeschaft. Er werd toen 167 kilo afval per persoon ingeleverd; wij zitten met diftar op 67 kilo.
 • Katwijk doet nu een proef met hetzelfde systeem zonder betaling maar ziet weinig resultaat van meer afvalscheiding (voorpagina Weekendkrant 13 september 2019).