Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 november 2019

Onze blik op 2020.

Een Harmonieuze en Duurzame samenleving.
Dat is de keuze, die D66 maakt voor de komende jaren.

Een keuze, die we moeten maken omdat het huishoudboekje van de gemeente er niet goed uit ziet. We moeten het met minder geld gaan doen. Een half jaar geleden wist ook het college niet hoe ze dat voor elkaar konden krijgen. Samen met de Raad is er gezocht naar mogelijkheden om meer geld binnen te krijgen, maar ook naar mogelijkheden om minder geld uit te geven. En dat is gelukt. Er ligt een sluitende meerjarenbegroting voor ons. Alleen dat al is een compliment waard. En zal dan ook onze steun krijgen.

Om iedereen mee te laten doen in onze samenleving gaan we zorgen dat onze jongeren zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen. We willen dat de Lissers, jong en oud nog meer gaan sporten en bewegen. Wij willen dat alle kinderen door het passend onderwijs een plek op een school krijgen. Wij gaan zorgen dat er op termijn minder mensen gebruik hoeven te maken van de zorgvoorzieningen en we hebben oog voor de inwoners, die maar net of net niet kunnen rondkomen.

Wij zien graag dat Lisse een duurzame gemeente wordt door veel aandacht te schenken aan de circulaire economie en de energietransitie. Wij zouden daarin graag voorop lopen, de realiteit van onze financiële positie staat dat echter niet toe. Maar wij willen geen kansen missen als die zich voor doen.

Het dorpshart van Lisse is aantrekkelijk voor onze inwoners, maar ook voor onze buren. Dat willen we zo houden. Een goede markt kan het dorpshart versterken. Maar de markt kost de gemeente nu meer geld dan het oplevert. Moet de gemeente hier dan nog meer effort insteken? Wij stellen voor om het organiseren en exploiteren van de markt over te laten aan de lokale ondernemers. Samen met NL en VVD dienen we hierover een amendement in.

We willen een groene, duurzame, vitale, aantrekkelijke, sportieve en inclusieve gemeente zijn. Kortom een Lisse waar je graag wil wonen, werken en je vrije tijd doorbrengt.
Zo’n harmonieuze samenleving mag van ons wat kosten. Maar wel op basis van een gezonde meerjarenbegroting.

Bezuinigen is niet leuk. Meer betalen is ook niet leuk. En daar kan je van meerdere kanten naar kijken. Zoals bijvoorbeeld de VVD. Ze geven aan dat een verhoging van de OZB keuzeloos is en de lasten

onevenredig verdeeld. Ik weet niet of oud minister Zalm het zo bedoeld heeft toen hij de huurders uitzonderde van deze belasting. Maar als je dit vindt, kan je het instrument nergens meer inzetten. Maar…. zegt de VVD: “ het instrument verdwijnt niet uit beeld”. Maar…. met wat zij voorstellen komen we nog dieper in de financiële ellende. Zoals: geen herstel van de reserves, verdere verzwakking van de financiële positie, geen buffers voor onvoorziene tegenslagen. Ja, dan moet zelfs de VVD terug grijpen op een verhoging van de OZB.

Om gezond te blijven heb je af en toe een medicijn nodig. Dat geld ook voor een begroting. Een hogere OZB is zo’n medicijn. Voor ons zijn de bijwerkingen in de bijsluiter acceptabel.
Maar het is nog lang geen meloen! Het medicijn is door te slikken. Al zal dat ,ook voor ons, enige moeite kosten.

De huidige financiële situatie maakt dat we anders moeten gaan kijken naar de maatschappelijke voorzieningen in het dorp. D66 maakt zich hard voor het behoud en toegankelijkheid van belangrijke functies. Neem de bibliotheek. De bibliotheek vervult vijf wettelijke functies en heeft een goede toegankelijkheid voor alle Lissers. De bibliotheek vervuld een belangrijke rol in het tegengaan van eenzaamheid; het overbruggen van de digitale kloof; het verminderen van laaggeletterdheid; stelt ruimte beschikbaar en is een centraal ontmoetingspunt in het dorpshart. O ja, 22% van de Lissers is lid. Dat zijn 5000 leden waarvan 2600 jeugdigen. Ze lenen samen ruim 140.000 boeken per jaar.

Laten we dan ook eerst goed kijken naar deze functies en de rol van de bibliotheek in de samenleving voordat we het gebouw afstoten met alle gevolgen van dien. Het zelfde geldt ook voor de functies van het ouderenwerk in de beukenhof. Waarbij we willen bekijken of functies gecombineerd kunnen worden.

Een motie hierover zullen we samen met CDA en NL bij de 1e begrotingswijziging indienen.

Wij wensen voor u en alle inwoners een gezonde toekomst in een harmonieus en duurzaam Lisse.