Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Begroting 2021

Op 5 november is de begroting met algemene stemmen in de Raad aangenomen. Een begroting waarmee veel van het D66 verkiezingsprogramma ingevuld wordt.

Maar ook een begroting in een vreemde tijd. Veel mensen zijn terecht meer met de Coronacrisis bezig dan met de langere termijn. 

D66 heeft zich erg druk gemaakt over het parkeerbeleid in het centrum. D66 vindt wonen belangrijker dan parkeren. Maar de andere fracties willen liever wachten op de omgevingsvisie en het mobiliteitsplan.

 Verder hebben we ingebracht dat D66 zich zorgen maakt over de ontwikkelingen rondom het ophalen en verwerken van ons huisvuil. Dat gaat door het afschaffen van het betalen per zak restafval de verkeerde kant op. Minder scheiding, meer dumpen en duurder. Dit terwijl we in Nederland voorop liepen en de gestelde duurzaamheidsnormen al hadden gehaald. Het halen van deze normen lijken nu weer ver weg.

Voor de rest verwijs ik naar onze algemene beschouwing: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.


Laat iedereen vrij, maar niemand vallen:

Het is een vreemde tijd. We zitten midden in een crisis en niemand kan ons vertellen hoe lang dat blijft duren. Inwoners raken besmet. Worden ziek. Belanden in het ziekenhuis en hebben een gerede kans om te overlijden. Dit alles brengt veel angst, leed en verdriet met zich mee. Het is een onzekere tijd.

Dag en nacht staan zorg- en hulpverleners klaar om hun werk in deze moeilijke omstandigheden te doen. Veel inwoners zorgen ervoor dat de belangrijkste zaken in de samenleving blijven functioneren. Ik denk dan ook aan onze eigen- en regionale medewerkers, die belangrijke taken uitvoeren tijdens deze crisis. Speciaal wil ik onze handhavers noemen. Het is geen sinecure om telkens maar weer mensen er op te wijzen wat we samen hebben afgesproken.

Maar ook de alom aanwezige inzet van onze Burgemeester en Voorzitter van de Veiligheidsregio mogen niet onvermeld blijven!

Allemaal hartelijk dank voor de geleverde prestaties en veel sterkte voor de komende tijd.

Het is een vreemde tijd. Voor ons ligt de begroting voor de jaren 2021-2024. Moeten we het in deze tijd hebben over onze ambities? Over ons huishoudboekje?

We moeten wel. We moeten verder. Voorlopig met Corona en hopelijk zo snel mogelijk zonder Corona.

 Veel van onze ambities zijn de afgelopen jaren al gerealiseerd en het komende jaar zullen veel ambities binnen het sociaal domein, woningbouw en energietransitie vorm gegeven worden. Zo blijft onze gemeente aantrekkelijk, blijven we vitaal en schuwen we duurzame ontwikkelingen niet.

 Wij hebben in onze gemeente niet al te veel plek om nieuwe woningen te bouwen. Totdat Geestwater beschikbaar komt voor woningbouw moeten we het doen met invulprojecten in de bestaande woonkern. Een van de beperkende factoren is dat dit soort projecten moeten voldoen aan de parkeernorm. Vaak zijn dit projecten voor jongeren en senioren. Doelgroepen die minder parkeerruimte nodig hebben dan gemiddeld. Wij stellen dan ook voor om wonen belangrijker te maken dan parkeren. Liever een woning dan twee parkeerplaatsen erbij.

 Dit past ook helemaal in het toekomstig bestendig investeren. Investeren in andere vormen van mobiliteit en het terug dringen van uitstoot van CO2 en N2.

Wij dienen hiertoe een motie in: Parkeren versus Wonen.

Alle maatregelen zijn goed, zolang ze maar effect hebben, zegt Nieuw Lisse. U wordt hierbij op uw wenken bediend.

Duurzaamheid, energietransitie en warmtevisie zijn belangrijke thema’s waar iedereen mee te maken gaat krijgen. Gelukkig is het voor het College geen ver van mijn bed-show. Maar goed ook, want het komt steeds dichter bij de gemeente, onze inwoners en ondernemers.

Lisse staat niet alleen in dit grote mondiale vraagstuk. We hebben allemaal het zelfde buskaartje.

Sommigen gaan achter in de bus zitten. Onze fractie in de eerste helft met onze wethouder als chauffeur.

Voor de circulaire economie zijn geen bedragen opgenomen. Maar dit kan ook vorm gegeven worden door samen te werken met andere non profit-organisaties. Een voorbeeld hiervan is Bollenstreekhout. Wij dienen hiertoe een motie in.

Onze inwoners betalen sinds dit jaar niets voor het inleveren van een zak restafval. Inwoner vriendelijk in CDA termen. Maar de kosten schoten gelijk omhoog. Zelfs nu is de afvalstoffenheffing niet kostendekkend. En dit komt echt niet alleen door Corona. We scheiden minder en dumpen meer afval. En mogen er nog meer voor betalen ook. Hoezo vriendelijk?

Wij maken ons erg veel zorgen over het huidige systeem van afvalverwerking. Dus wij zeggen: ga door met het onderzoeken, betrek er het derde kwartaal bij, zet dit af tegen de argumenten, die tot deze wijziging hebben geleid. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Door de crisis waar we nu in zitten hebben onze ondernemers het ook moeilijker. Als gemeente kunnen we hen helpen door nog meer dan vroeger te kijken wat we lokaal en regionaal kunnen inkopen. We dienen hiertoe, samen met de VVD, een motie in: Stimuleren van de economie door zoveel mogelijk lokale en regionale inkoop

 Nog even over de centen. We zien een sluitende begroting voor 2021. We zien een niet sluitende meerjarenbegroting tot 2024. We beschouwen dit met het College als een signaal naar de provincie en het Rijk. Doe snel wat aan de structurele tekorten van de gemeenten.

Wij stemmen dan ook in met uw voorstel om met VNG, Provincie, Rijk en Raad een plan te maken voor een gezonde financiële toekomst.

En als laatste: uit de lijst van Elseviers aantrekkelijkste gemeente:

Wij staan op nummer 20 van de 355 gemeenten.

Met de hoogste scores qua bereikbaarheid en winkelvoorzieningen

Een mooie aantrekkelijke gemeente met vitale inwoners.

En dat willen we natuurlijk ook blijven.