Steun ons en help Nederland vooruit

Onze richtingwijzers

Onze ideeën en uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.

1. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen

D66 ziet de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn creatief en in staat om zelf oplossingen te vinden. Wij willen dat de gemeente de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. Uitgangspunt daarbij is dat wat mensen voor zichzelf en samen met anderen kunnen doen belangrijker is dan wat de overheid kan doen. Burgerparticipatie speelt hier een prominente rol in. Wij vinden dat de gemeente meer ruimte moet bieden aan inwoners voor eigen initiatief. We geloven in participatie en partnerschap. Naast de traditionele routes zoals het inspreken in de raad, roepen wij, naast de bestaande Kinderraad, een jongerenraad en een burgerpanel in het leven. Bij het burgerpanel bevragen wij per vastgesteld onderwerp willekeurig inwoners wat zij ervan vinden. D66 Lisse wil niet alleen reflectie of feedback, maar heeft in veel situaties vertrouwen in de beslissingsbevoegdheid van alle inwoners.

2. Wij denken en handelen met een open houding voor samenwerking.

D66 vindt dat bij het verder ontwikkelen van de participatiesamenleving ook een participerende overheid hoort. De gemeente Lisse staat midden in de samenleving en werkt samen met ondernemers, verenigingen, stichtingen en individuele burgers. D66 betrekt inwoners en komt zo tot co-creaties. Wij verwachten dat, naast het college, ook ambtenaren Lisse ingaan om hun werkbezoeken te betrekken in de besluitvorming. D66 is voorstander van een fusie met aangrenzende gemeenten.

3. Wij belonen initiatief en delen welvaart.

Economische bedrijvigheid verdient ruimte voor ontwikkeling. Wij streven naar economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zoveel mogelijk mensen. De gemeente helpt mensen binnen hun eigen mogelijkheden om zelf in hun onderhoud te kunnen voorzien of mee kunnen doen. De gemeente zorgt voor een (sociaal) vangnet voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. D66 ziet dit als een gezamenlijke Lissese verantwoordelijkheid.

4. Wij streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving.

D66 treedt de wereld om ons heen met respect en mededogen tegemoet en maakt zich sterk voor een leefbare omgeving. Natuur en cultuur zijn belangrijk voor een leefbare en aantrekkelijke omgeving, voor ons én toekomstige generaties. We hebben terechte zorgen om de wereld van morgen en daar moeten we naar gaan handelen. De Global Goals (Parijsakkoord) zullen een Lissese vertaling krijgen.

5. Wij koesteren onze grondrechten en gedeelde waarden.

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid voor en gelijkwaardigheid van iedere mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, of herkomst. Wij vinden het belangrijk dat mensen uit hun eigen religieuze of maatschappelijke overtuiging kunnen kiezen voor hun eigen leefstijl. Wij steunen ook openlijk LHBTI’ers. Veiligheid voor alle inwoners, wederzijds respect en tolerantie zijn hierbij uitgangspunten. In al onze besluitvorming staat de gelijkwaardigheid centraal.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018