Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor zorgcliënten & zorg- en hulpverleners

Als het gaat om de zorg kiest D66 voor continuïteit en kwaliteit. Hoewel de innovatie in de zorgsector nog door moet zetten willen wij geen grote systeemwijzigingen binnen korte tijd. We moeten optimaal gebruik maken van aanwezige kennis, ervaring, kunde van zorgverleners. D66 wil ook dat geld beschikbaar voor de zorg ook aan zorg wordt besteed. Het sociale gezicht van de gemeente Lisse is ons veel waard! Onze visie is dat de overheid mensen zo lang mogelijk moet ondersteunen om op eigen kracht en met eigen regie zelfstandig te kunnen leven en wonen. Dit vraagt om innovatie zoals sensortechnologie en aanpassingen die in huis mogelijk gemaakt moeten worden. Het vaststellen van de hulp- en zorgbehoefte en de uitvoering daarvan komt zo dicht mogelijk ‘in de buurt’ tot stand. Kortom, maatwerk moet voorop staan! D66 wil daarom de zorg en vooral de ouderenzorg in de wijk organiseren. We willen mensen die (mantel)zorgen meer mogelijkheden geven tot om- en bijscholing. Mantelzorg en vrijwilligerswerk is nooit verplicht! D66 heeft grote waardering voor diegene die hun vrije tijd steken in de zorg voor een ander, maar professionele zorg moet altijd voldoende aanwezig zijn. Al is het maar voor een weekend, om de zorg even over te nemen. Op deze manier willen we voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Wij komen voor zorgcliënten en zorgverleners met de volgende voorstellen:

  • De gemeente biedt ruimte en kansen aan initiatieven die door de ‘mensen onderling’ lokaal of wijkgebonden worden ontwikkeld;
  • Voor zorg- en hulpverleners willen wij zo min mogelijk bureaucratie zodat zij in staat worden gesteld hun werk te doen;
  • Dat het persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk blijft;
  • Goede ondersteuning van mantelzorgers, onder meer door respijtzorg;
  • Ondersteuning van Alzheimer- en dementie- cafés;
  • Actieve opsporing van fraude, maar binnen de privacykaders;
  • Het kunnen melden van klachten. Niet bij de zorgverleners, maar bij een speciaal centraal meldnummer.
  • De sociale werkplaats (Maregroep) behouden en meenemen in de transformatie van het sociaal domein. Een plek voor beschut werken is van groot belang. Werkgevers kunnen niet alle mensen met beperkingen opnemen, zeker niet in de stagnerende economie.