Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Nieuw college met D66 en Bestuursakkoord “Samen voor Lisse”

 

De nieuwe coalitie van Nieuw Lisse, D66 en SGP/CU gaat samen voor Lisse: samen met elkaar, samen met de gemeenteraad en samen met de inwoners. De coalitie heeft veertien afspraken gemaakt en gaat verder met een open houding de komende vier jaar tegemoet. De wethouders zijn Cees Ruigrok (NL), Adri de Roon (D66) en Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/CU).

De coalitie wil de komende vier jaar open en transparant samenwerken. Dat begint door de inwoner centraal te stellen en deze nauw te betrekken bij het te voeren beleid. De nieuwe coalitie wil daarom niet van te voren alles vastleggen. Inwoners krijgen meer inbreng en er moet meer ruimte komen voor debat in de gemeenteraad. Het college zal niet altijd één voorstel aan de raad aanbieden, maar in voorkomende gevallen met meer scenario’s komen. In hetbeleidsakkoord (412 kB) zijn veertien afspraken gemaakt. Voor het overige gaat de coalitie uit van bestaand beleid. Over wat er niet is afgesproken, kan de raad vrij beslissen.

Initiatieven vanuit samenleving

Inbreng van inwoners en instellingen vindt de nieuwe coalitie belangrijk. De gemeente zou initiatieven vanuit de samenleving nog meer moeten ondersteunen. Besluitvorming van college en raad zal voor nader te bepalen onderwerpen zo ingericht worden dat inwoners en instellingen in een vroeg stadium invloed kunnen hebben op de planvorming van de gemeente.

Lisse bloemendorp

Samen met ondernemers en inwoners wil het college Lisse nog aantrekkelijker maken als centrum van de Bollenstreek. De bloemenbollencultuur en –beleving zijn hierbij uitgangspunt. Om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten, wordt daarnaast ook het parkeerprobleem aangepakt door de blauwe zones strikt te handhaven.

 

Duurzaamheid

De coalitie wil duurzaamheid bevorderen. De gemeente Lisse moet zelf een voorbeeld in duurzaamheid zijn voor anderen. Maar ook zal de gemeente anderen stimuleren en stimulerende maatregelen treffen.

Verschillende standpunten

De partijen erkennen dat zij verschillende standpunten hebben over de bestuurlijke samenwerking in de Duin- en Bollenstreek en de zondagopenstelling van winkels. In het beleidsakkoord is afgesproken dat het college geen voorstellen doet over fusie of herindeling.  Medio 2015 wordt een onderzoek gedaan met een evaluatie onder de eigenaren/winkeliers, de medewerkers en de bezoekers van de winkels. Aan de hand van deze uitkomsten is de raad in de gelegenheid te debatteren over het huidige beleid van de winkelopenstelling op zondag.

Gepubliceerd op 16-04-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018